Algemene voorwaarden

Door het insturen van het inschrijfformulier, verklaart de ouder/verzorger van de cursist(e)/ de cursist(e) een cursusovereenkomst aan te gaan met De Computerdienst B.V.

Na datum van verzending of datum van ondertekening, heeft de ouder/verzorger van de cursist(e)/ de cursist(e) zeven dagen bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren.

De ouder/verzorger/de cursist(e) stelt De Computerdienst B.V. voor of tijdens de eerste les op de hoogte van eventuele bijzondere omstandigheden betreffende de cursist(e), die van belang kunnen zijn voor het goed volgen van de typelessen (te denken valt aan ADHD, dyslexie, concentratieproblemen etc.). Wanneer dit achterwege blijft, kan De Computerdienst B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden indien de lessen door deze bijzondere omstandigheden niet naar wens verlopen. In dit geval is ook de diploma garantie niet van toepassing.

Het lesgeld dient uiterlijk vóór aanvang van de 1e les overgemaakt te zijn. Rekeningnummer IBAN NL77 INGB 0006838395 t.n.v. De Computerdienst B.V. Als omschrijving graag factuurnummer en naam cursist(e) vermelden.

Wanneer niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, zullen eventuele extra administratiekosten worden berekend. Incassokosten zullen tevens voor rekening van de ouder/verzorger van de cursist(e)/de cursist(e) zijn.

De cursist dient afwezigheid om welke reden dan ook te melden. Dit kan mondeling, telefonisch of per mail. Niet gevolgde lessen kunnen niet worden ingehaald.

Het niet volgen van de lessen ontheft de cursist(e) niet van de betalingsverplichtingen.

Indien de cursist(e) vanwege medische redenen de cursus niet kan volgen, kan deze, na het overleggen van een medische verklaring, deelnemen aan een eerstvolgende cursus. Eventuele meerkosten worden in rekening gebracht.

Mocht een les door de docent niet door kunnen gaan, dan wordt de les verschoven, waardoor de einddatum mogelijk ook zal verschuiven.

De Computerdienst B.V. behoudt zich het recht voor om de cursus bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren.

De cursist(e) maakt gedurende de les gebruik van de computerapparatuur van de apparatuur op de les locatie. Schade, door opzet of onoordeelkundig gebruik, aan door De Computerdienst B.V. verstrekte apparatuur/materiaal komt voor rekening van de cursist(e) of zijn/haar ouders/verzorgers.

De cursist(e) dient thuis te beschikken over een computer/laptop met internet aansluiting.

Ouder/verzorger dient toe te zien dat de cursist(e) minimaal 30 minuten per dag thuis oefent.

Indien het examen door ziekte (medische verklaring overleggen) niet gemaakt kan worden zal naar een andere examen mogelijkheid worden gezocht.

Als de ouder/verzorger van de cursist(e)/ de cursist(e) niet tevreden is over de cursus kan een klacht worden ingediend bij De Computerdienst B.V. Dit kan schriftelijk, per brief, e-mail, of telefonisch. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden behandeld.


Op onze website maken wij, en derde partijen, gebruik van cookies.
Dit, om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken, om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op onze website.

Door op de ‘Akkoord’ button te klikken, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van:


Voor meer informatie kunt u onderstaande documenten bekijken: